Dean Richards and Harlequin RFC Blood Injuries

#5
Bergen said:
pinkprincess said:
Hahahahahaha
They can't sell any in Plymouth................. nobody can remember what a virgin was.
A virgin in Guzz ? There was the story about the kid who came home and told his mum he was getting wed and she was a virgin.
"You're not marrying her, "yells Mum, "if she isn't good enough for her own family, she's certainly not good enough for ours".
 

pinkprincess

Lantern Swinger
#6
lsadirty said:
A virgin in Guzz ? There was the story about the kid who came home and told his mum he was getting wed and she was a virgin.
"You're not marrying her, "yells Mum, "if she isn't good enough for her own family, she's certainly not good enough for ours".
˙˙˙uoʇƃuılloq pÇllÉÉ” ÇƃÉllıʌ Çlʇʇıl ÊŽdÇÇls É uı pÇʞɹoÊ Ä± uÇÉ¥Ê ÉŸo Çɯ spuıɯÇɹ ʇÉɥʇ

¿uÉɯoÊ ÊŽllıq É É¯oɹɟ uÉɯoÊ Ä±lloq É llÇʇ noÊŽ uÉÉ” ÊoÉ¥

:lol: oʇ pÇʇÉlÇɹɥs ÇuoÇɯos É¥Ê‡Ä±Ê sdÇÇls ÊŽllÉuoısÉɔɔo ÇÉ¥s
 
#7
lsadirty said:
Bergen said:
pinkprincess said:
Hahahahahaha
They can't sell any in Plymouth................. nobody can remember what a virgin was.
A virgin in Guzz ? There was the story about the kid who came home and told his mum he was getting wed and she was a virgin.
"You're not marrying her, "yells Mum, "if she isn't good enough for her own family, she's certainly not good enough for ours".
Or in West Virginia:-

What does a 14 year old Appalachian girl say after she has sex for the first time?

Git off me pa - yer crushing my smokes. :headbang:
 

Similar threads